ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล

ประวัติความเป็นมา บริการหลัก วิสัยทัศน์ ค่านิยม ที่ตั้ง เครือข่าย ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร

โรงพยาบาลไชยวาน อำเภอไชยวาน เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30เตียง ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 139 หมู่ 13 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี อยู่ใกล้เคียงกับส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งใกล้ตลาด และเขตการค้า เริ่มก่อตั้ง เป็นโรงพยาบาลขนาด 10เตียง ต่อมาในปี พ.ศ.2537 ขนายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30เตียง โดยให้บริการแก่ประชาชนในเขตอำเภอไชยวาน และประชากรในพื้นที่เขตรอยต่อในอำเภอใกล้เคียง ซึ่งนิยมมาใช้บริการโรงพยาบาลไชยวาน ทั้งด้านการรักษา และบริการส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลไชยวานเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ประทับใจบริการ พัฒนางานร่วมกับชุมชน

1. พัฒนาระบบบริการอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง

2. พัฒนาคุณภาพบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ให้และผู้รับบริการ

3. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

C = Context /Continuous การพัฒนางานตามบริบทและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

W = Worker/Workplace พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามภารกิจ พัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่น่าอาศัย

M = Mastery เป็นนายตนเอง

O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่

P = People Centered ใส่ใจประชาชน

H = Humility อ่อนน้อม ถ่อมตน

ยุทธศาสตร์ 1.พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ยุทธศาสตร์ 2.พัฒนาระบบบริการ Service Plan

ยุทธศาสตร์ 3.พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ 4.พัฒนาระบบข้อมูลและธรรมาภิบาล

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 มาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( ฉบับที่ 4 ) โรงพยาบาลไชยวาน มีหน้าที่

1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

2.ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

3.กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตาม นโยบายของกระทรวง

5.พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณสุขด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : เลขที่139 หมู่13 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290

ตำแหน่ง คน สัดส่วนต่อประชากร
แพทย์ 6
ทันตแพทย์ 3
เภสัชกร 4
พยาบาลวิชาชีพ 43
รวมทั้งหมด 56
ตำแหน่ง รพ. สสอ. รพ.สต. รวม อัตราส่วน
แพทย์ 5 - - 5
ทันตแพทย์ 3 - 3
เภสัชกร 4 - 4
พยาบาลวิชาชีพ 14 - 14
รวมทั้งหมด 26 - 3
รหัส รพ.สต. ชื่อเครือข่าย ที่อยู่ ติดต่อ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไชยวาน ที่อยู่ เลขที่139 หมู่13 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
00000 รพ.สต.หนองแวง ที่อยู่ - จ.อุดรธานี โทร. -
00000 รพ.สต.หนองแคน ที่อยู่ - จ.อุดรธานี โทร. -
00000 รพ.สต.ห้วยยาง ที่อยู่ - จ.อุดรธานี
00000 รพ.สต.คำเลาะ ที่อยู่ - จ.อุดรธานี โทร. -

รวมทุกด้าน ความภาคภูมิใจ และรางวัลเกียรติยศที่โรงพยาบาล หรือบุคลากรได้รับ

  • รางวัล คปสอ. 5 ดาว เมื่อปี พ.ศ. 2560

  • ผลงาน Service plan สาขาอายุรกรรม และโรคติดเชื้อดีเยี่ยม ระดับเขต เมื่อปี พ.ศ. 2560

  • PNC STEMI แห่งแรกของประเทศ มีนาคม เมื่อปี พ.ศ. 2560

  • รางวัล ระดับ ดีเยี่ยม สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ( RDU ) เมื่อปี พ.ศ. 2560

  • อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับเขต สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ เมื่อปี พ.ศ. 2560

  • ชมเชยการประกวดผลงานวิชาการระดับทุติยภูมิ เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนโดยเครือข่าย คปสอ.ไชยวาน จากการประชุมวิชาการและมหกรรมสุขภาพ จ.อุดรธานี เมื่อปี พ.ศ. 2559

  • เกียรติบัตรเป็นทีมงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการควบคุมและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ “ทีมผู้ก่อการดี ระดับทองแดง”ตามโครงการป้องกันควบคุม และแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ จ.อุดรธานี เมื่อปี พ.ศ. 2559

  • คปสอ.ไชยวาน รางวัลผ่าน คปสอ.ระดับ 5 ดาว เมื่อปี พ.ศ. 2558

  • ประกาศเกียรติคุณ ส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน HAS เมื่อปี พ.ศ. 2558

  • โล่รางวัลจาก สสจ.อุดรธานีการดำเนินงานคลินิก DPAC คุณภาพระดับดี เมื่อปี พ.ศ. 2557

  • โล่รางวัลจาก สสจ.อุดรธานี เป็นอำเภอต้นแบบไอโอดีนที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อปี พ.ศ. 2557

  • รางวัลชนะเลิศที่ 1 ของเขตในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI โดยเขต 8 เมื่อปี พ.ศ. 2557

  • ประกาศเกียรติบัตร คปสอ.ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาขาดสารไอโอดีนเขิงระบบ ตาม 7 มาตรการ ได้คะแนนประเมินผลงานระดับยอดเยี่ยมประเภท คปสอ.ขนาดเล็กจาก สสจ.อุดรธานี เมื่อปี พ.ศ. 2556