โรงพยาบาลไชยวาน | Chaiwan Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:56 น.
รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลา
58 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:21 น.
รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลาก
58 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:45 น.
การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่ว
57 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:24 น.
กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG
55 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:10 น.
รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...
20 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:02 น.
แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG
42 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:38 น.
การกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
42 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:37 น.
แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้อ
41 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:07 น.
การจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม
68 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:02 น.
ารอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวิน
39 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:47 น.
สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565
33 2
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:22 น.
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
75 2
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:05 น.
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
47 4
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2565
เวลา 08:03:50 น.
บันทึกรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
61 2
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2565
เวลา 08:03:54 น.
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
34 1
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2565
เวลา 08:03:59 น.
สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
35 1
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2565
เวลา 08:03:34 น.
การประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
37 1
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2565
เวลา 08:03:36 น.
ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส
55 10
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2565
เวลา 06:03:46 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงา
41 2
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2565
เวลา 06:03:28 น.
บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามกา
41 2
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2565
เวลา 06:03:08 น.
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
42 1
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2565
เวลา 06:03:55 น.
หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและารยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเป
33 0
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2565
เวลา 06:03:15 น.
มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
48 2
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2565
เวลา 05:03:42 น.
บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
43 2
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2565
เวลา 05:03:50 น.
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
35 1
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2565
เวลา 05:03:22 น.
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
38 1
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2565
เวลา 05:03:03 น.
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
40 0
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2565
เวลา 04:03:15 น.
บบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่องร้องเรียน
49 1
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2565
เวลา 04:03:59 น.
ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พน
35 4
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:49 น.
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
63 7
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 08:03:38 น.
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค]ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
44 0
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565
เวลา 08:03:46 น.
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
46 0
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2565
เวลา 05:03:58 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี
36 2
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2565
เวลา 05:03:08 น.
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
72 3
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2565
เวลา 04:03:00 น.
สขร. เดือนกุมภาพันธ์ 2565
41 5
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2565
เวลา 04:03:24 น.
สขร. เดือน มกราคม 2565
45 8
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:22 น.
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ 2565
50 5
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:33 น.
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
38 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:30 น.
ประกาศเจตจำนงสุจริต ผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565
50 2
ดาวน์โหลด
28 ม.ค. 2565
เวลา 09:01:58 น.
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
149 2
ดาวน์โหลด
17 ม.ค. 2565
เวลา 04:01:36 น.
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
108 1
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 13:12:06 น.
แบบฟอร์มการเผยแพร่การขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
130 3
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 13:12:41 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
135 2
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 13:12:17 น.
บันทึกข้อความลงนามรับทราบและขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
129 3
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 13:12:37 น.
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
102 3
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 13:12:15 น.
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
78 3
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 13:12:56 น.
คำสั่ง มาตรการ กลไก ระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
92 4
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 13:12:37 น.
บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง มาตรการ กลไก ระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของหน
106 6
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 13:12:06 น.
สขร ธ.ค. 64 - มีนาคม 2565
121 6
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 13:12:51 น.
สขร พ.ย.. 64
78 2
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 13:12:30 น.
สขร ต.ค.64
115 4
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 13:12:54 น.
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี 2565 (ไตรมาส 1-2)
90 5
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 13:12:25 น.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565
87 6
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 12:12:59 น.
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (งบลงทุน)
72 2
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 12:12:18 น.
คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ ปีงบประมาณ 2565
84 2
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 12:12:41 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
74 1
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 12:12:10 น.
หนังสือจัดสรรงบประมาณปี 2565 (งบลงทุน) ของหน่วยงาน
68 1
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 12:12:30 น.
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ งบลงทุน ปี 2565
86 3
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 12:12:34 น.
แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการฯ งบลงทุน ปี 2565
92 0
30 ธ.ค. 2564
เวลา 12:12:58 น.
รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน
98 0
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 12:12:50 น.
บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซ์้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
90 4
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 12:12:34 น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจ
99 4
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 12:12:14 น.
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ประกาศ
89 2
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 12:12:38 น.
ขออนุมัติเผบแพร่ประกาศ สป. แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซ์้อจัดจ้าง
187 2
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 11:12:03 น.
บันทึกข้อความiรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ต.ค. - ธ.ค. 64 และแบบฟอร์ขอ เผยแพร่ สขร. เดือน ตุลาคม-ธั
110 10
ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564
เวลา 10:12:15 น.
รายงานการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
167 8
ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2564
เวลา 08:09:39 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ทำความสะอาด จำนวน 1 ตำแหน่ง
2453 10
ดาวน์โหลด
30 ส.ค. 2564
เวลา 11:08:50 น.
สขร เดือน กรกฎาคม 2564
2371 2
ดาวน์โหลด
30 ส.ค. 2564
เวลา 11:08:03 น.
สขร เดือน มิถุนายน 2564
2367 1
ดาวน์โหลด
30 ส.ค. 2564
เวลา 11:08:40 น.
ชุดสำคัญจ่าย เดือนสิงหาคม 2564
2396 0
30 ส.ค. 2564
เวลา 11:08:58 น.
ชุดสำคัญจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564
2329 0
11 ส.ค. 2564
เวลา 11:08:27 น.
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา
2441 23
ดาวน์โหลด
21 ก.ค. 2564
เวลา 11:07:28 น.
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 อัตรา
2572 13
ดาวน์โหลด
25 มิ.ย. 2564
เวลา 03:06:38 น.
ประกาศลดการใช้พลังงาน 2564
2386 0
ดาวน์โหลด
25 มิ.ย. 2564
เวลา 03:06:29 น.
นโยบายลดใช้โฟม 2564
2449 1
ดาวน์โหลด
25 มิ.ย. 2564
เวลา 03:06:01 น.
นโยบาน GREEN _ CLEAN 2564
2387 1
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2564
เวลา 04:06:28 น.
ชุดอนุมัติเบิกจ่าย พฤษภาคม 2564
2332 1
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2564
เวลา 04:06:53 น.
ชุดอนุมัติเบิกจ่าย เมษายน 2564
2327 0
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2564
เวลา 04:06:06 น.
สขร. เดือน พฤษภาคม 2564
2343 0
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2564
เวลา 04:06:40 น.
สขร. เดือน เมษายน 2564
2339 1
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2564
เวลา 04:06:13 น.
สขร. เดือน มีนาคา 2564
2314 0
ดาวน์โหลด
26 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:36 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง
2355 35
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2564
เวลา 10:03:39 น.
ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมแ
2402 0
15 มี.ค. 2564
เวลา 10:03:12 น.
รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและกา
2392 0
15 มี.ค. 2564
เวลา 10:03:11 น.
รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและกา
2327 0
15 มี.ค. 2564
เวลา 10:03:47 น.
รายชื่อผู้เข้าอบรมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริย
2337 0
15 มี.ค. 2564
เวลา 10:03:43 น.
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการม
2331 0
15 มี.ค. 2564
เวลา 10:03:44 น.
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิใ
2337 0
14 มี.ค. 2564
เวลา 07:03:41 น.
รายงานผู้บริหารรับทราบโครงการพัฒนาทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอไชยวาน
2387 0
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 07:03:50 น.
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอไชยวาน
2418 0
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 07:03:54 น.
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ พัฒนาทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอไชยวาน
2428 0
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 07:03:10 น.
รายงานการประชุมโครงการพัฒนาทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) มาร่วมในการดำเนินการ
2431 0
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 07:03:52 น.
รายงานประชุมโครงการพัฒนาทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ร่วมวางแผนและแลกเปลี่ยนความคิด
2331 1
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 07:03:14 น.
โครงการพัฒนาทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอไชยวานและคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน คณะ
2325 0
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 07:03:52 น.
ขออนุมัติดำเนินโครงการโครงการพัฒนาทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอไชยวานและคณะอนุก
2321 1
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 05:03:32 น.
บันทึกข้อความรายงานบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
2324 0
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2564
เวลา 05:03:41 น.
บันทึกข้อความรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่
2322 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 11:03:56 น.
ภาพกิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมสุจริต การรักษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้า
2329 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 11:03:08 น.
รายงานสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมสุจริต การรักษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้านการ
2323 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 11:03:37 น.
รายงานสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมสุจริต การรักษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้านการ
2341 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 11:03:43 น.
รายชื่อผู้เข้าร่วมสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมสุจริต การรักษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แ
2320 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 11:03:02 น.
โครงการสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมสุจริต การรักษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้านกา
2312 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 11:03:29 น.
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมสุจริต การรักษาวินัย การป้องกันผลป
2323 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 11:03:06 น.
ภาพกิจกรรมก่ารจจัดโครงการ ชมรม Strong เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต “จิตพอเพียงต้านทุจ
2319 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 10:03:21 น.
รายงานผลการจัดโครงการชมรม Strong เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
2332 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 10:03:20 น.
นทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการชมรม Strong เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านกา
2333 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 10:03:48 น.
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการชมรม Strong เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต “จิตพอเพียงต้านทุจร
2333 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 10:03:03 น.
โครงการชมรม Strong เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต “จิตพอเพียงต้านทุจริต” โรงพยาบาลไชยว
2319 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 10:03:12 น.
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการชมรม Strong เสริมสร้างวัมนธรรมสุจริต และต่อต้านการทุจริต "จิตพ
2323 0
13 มี.ค. 2564
เวลา 09:03:20 น.
ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลไชยวาน
2313 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 09:03:26 น.
รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลไชยวาน
2335 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 09:03:52 น.
แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลไชยวาน
2311 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 09:03:55 น.
หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลไชยวาน"
2353 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 09:03:17 น.
รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
2314 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 09:03:40 น.
บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2317 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 09:03:01 น.
คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
2329 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 09:03:26 น.
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2336 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 09:03:48 น.
นทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2336 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:58 น.
บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ
2321 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:18 น.
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2319 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:32 น.
แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยว
2327 2
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:55 น.
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน แนวการ
2342 2
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:41 น.
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานการวิ
2329 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:46 น.
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2314 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:14 น.
สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2313 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:42 น.
หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2347 4
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:25 น.
นังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ผลการกำกับติดตามการดำเน
2325 4
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:07 น.
แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักง
2306 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:17 น.
แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังก
2328 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:36 น.
ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงา
2323 2
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:38 น.
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ รายงานผลการกำกับติดตามก
2320 3
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:51 น.
ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ
2346 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:34 น.
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริ
2313 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:53 น.
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2314 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:11 น.
บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนคุณธรรมจริยธรรม ปร
2314 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 07:03:18 น.
ภาพถ่ายกิจกรรมเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
2321 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 07:03:21 น.
ระกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2311 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 07:03:43 น.
บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่
2314 3
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 07:03:02 น.
นังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
2323 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 07:03:57 น.
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
2342 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 07:03:55 น.
บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการมีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและใบยืมพัสดุประเภทใช้ส
2350 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 07:03:25 น.
หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
2340 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 06:03:15 น.
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
2323 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 06:03:15 น.
บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน แนวปฏิ
2306 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 06:03:28 น.
บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
2317 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 06:03:43 น.
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
2324 2
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 06:03:51 น.
คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูป
2309 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 06:03:08 น.
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2333 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 06:03:19 น.
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2341 0
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 06:03:12 น.
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤ
2358 13
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 06:03:08 น.
หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
2351 2
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 05:03:36 น.
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2314 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 05:03:09 น.
หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2317 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 05:03:01 น.
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
2312 1
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 05:03:41 น.
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
2315 2
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 05:03:45 น.
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2320 2
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:29 น.
ชุดใบสำคัญจ่ายเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2564
2329 0
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:00 น.
ชุดใบสำคัญจ่ายเงินเดือนธันวาคม 2563
2322 0
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:29 น.
ชุดใบสำคัญจ่ายเงินเดือนมีนาคม 2564
2354 0
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:34 น.
สขร. เดือนกุมภาพันธ์ 2564
2309 1
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2564
เวลา 08:03:06 น.
สขร เดือน มกราคม 2564
2321 0
ดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2564
เวลา 07:02:50 น.
ผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
2395 2
ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2563
เวลา 04:12:50 น.
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด- ปลดประกาศ
2341 0
ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2563
เวลา 04:12:15 น.
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
2356 4
ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2563
เวลา 04:12:22 น.
คู่มือการให้บริการผู้ป่วยนอก
2360 5
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:20 น.
หนังสือจัดสรรงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2338 3
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:21 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน2563
2333 3
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:46 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563
2335 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 09:12:42 น.
แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2352 7
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 08:12:36 น.
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2341 10
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 07:12:05 น.
ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
2319 6
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 05:12:13 น.
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤ
2363 12
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 05:12:55 น.
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของ
2341 1
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 05:12:43 น.
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
2334 2
ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2563
เวลา 05:12:12 น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ
2322 2
ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2563
เวลา 05:12:53 น.
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2339 7
ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2563
เวลา 05:12:22 น.
คู่มือกระปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2372 13
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 08:12:15 น.
สขร เดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2348 5
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 08:12:41 น.
สขร เดือน พฤศจิกายน2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2336 1
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 08:12:05 น.
สขร เดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2338 1
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 08:12:48 น.
ชุดใบสำคัญจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2563
2350 4
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 08:12:06 น.
ชุดใบสำคัญจ่ายเดือนตุลาคม 2563
2346 8
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 05:12:03 น.
แผนการจัดซ์้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2337 10
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2563
เวลา 04:12:45 น.
รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2315 7
ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2563
เวลา 05:11:22 น.
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา
2322 0
ดาวน์โหลด
27 ต.ค. 2563
เวลา 06:10:35 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2338 5
ดาวน์โหลด
21 ต.ค. 2563
เวลา 05:10:48 น.
โรงพยาบาลไชยวาน รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2350 4
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2563
เวลา 06:08:22 น.
สขร เดือน กรกฎาคม 2563
2351 0
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2563
เวลา 05:08:24 น.
สขร. เดือนกรกฎาคม 2563
2350 2
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2563
เวลา 05:08:45 น.
สขร เดือนมิถุนายน 63
2360 0
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2563
เวลา 05:08:30 น.
รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2340 7
ดาวน์โหลด
08 มิ.ย. 2563
เวลา 10:06:14 น.
วิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
2364 4
ดาวน์โหลด
08 มิ.ย. 2563
เวลา 06:06:11 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563
2335 4
ดาวน์โหลด
08 มิ.ย. 2563
เวลา 06:06:17 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563
2340 0
ดาวน์โหลด
08 มิ.ย. 2563
เวลา 06:06:01 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563
2333 0
ดาวน์โหลด
08 มิ.ย. 2563
เวลา 05:06:04 น.
สขร. เดือน พฤษภาคม 2563
2335 0
ดาวน์โหลด
08 มิ.ย. 2563
เวลา 05:06:00 น.
สขร. เดือน เมษายน 2563
2353 0
ดาวน์โหลด
08 มิ.ย. 2563
เวลา 05:06:42 น.
สขร. เดือน มีนาคม 2563
2339 2
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:19 น.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
2366 3
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:38 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563
2373 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:59 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563
2354 0
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:13 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562
2342 0
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:38 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562
2337 2
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 09:03:56 น.
แผนกิจกรรมชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
2328 3
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 08:03:09 น.
ภาพกิจกรรมการดำเนินการของสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
2341 10
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 08:03:09 น.
ชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริตโรงพยาบาลไชยวาน
2339 2
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 07:03:59 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25
2339 2
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 07:03:10 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25
2341 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 07:03:24 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปละปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสท
2332 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 05:03:51 น.
แผนชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2323 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 05:03:41 น.
แผบปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2563
2357 2
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 04:03:30 น.
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (mammogram)
2329 0
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:19 น.
กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2334 6
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:19 น.
หนังสือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
2346 0
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:38 น.
แผนผังขัันตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
2346 0
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:29 น.
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
2335 0
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:04 น.
ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
2337 0
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:53 น.
หลักเกณฑ์การพิจารณา
2330 0
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:17 น.
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่
2348 1
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:13 น.
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน
2353 0
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 09:03:22 น.
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2346 2
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 09:03:30 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 (แบบ สขร. 1)
2333 2
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 09:03:45 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (แบบ สขร. 1)
2337 0
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 09:03:25 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (แบบ สขร. 1)
2348 1
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 09:03:39 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 (แบบ สขร. 1)
2350 1
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2563
เวลา 04:03:10 น.
รายงานสรุปผลการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2358 0
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2563
เวลา 13:03:37 น.
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าสาธารณะผ่านเว็บไซต์
2362 1
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2563
เวลา 11:03:16 น.
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัต
2337 5
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:27 น.
คำสั่ง/ข้อสั่งการ ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
2331 4
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2563
เวลา 09:03:43 น.
ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
2326 0
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2563
เวลา 09:03:36 น.
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2327 0
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2563
เวลา 09:03:18 น.
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2335 8
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2563
เวลา 08:03:06 น.
ภาพถ่ายประกอบการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
2347 1
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2563
เวลา 08:03:49 น.
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
2345 2
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2563
เวลา 08:03:53 น.
บันทึกลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต
2334 0
ดาวน์โหลด
03 ม.ค. 2563
เวลา 03:01:43 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400
2350 1
ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2562
เวลา 08:12:15 น.
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยน
2342 6
ดาวน์โหลด
21 พ.ย. 2562
เวลา 14:12:17 น.
กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2353 2
ดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2562
เวลา 09:11:58 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม
2357 5
ดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2562
เวลา 09:11:56 น.
ประกาศ ทำลายเวชระเบียนผู้ป่วย ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๕๗
2364 1
ดาวน์โหลด
09 ต.ค. 2562
เวลา 07:11:29 น.
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
2334 17
ดาวน์โหลด
21 พ.ย. 2562
เวลา 05:11:32 น.
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
2337 22
ดาวน์โหลด
07 ต.ค. 2562
เวลา 08:11:58 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562
2341 7
ดาวน์โหลด
06 ก.ย. 2562
เวลา 08:11:25 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562
2331 26
ดาวน์โหลด
07 ส.ค. 2562
เวลา 08:11:13 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
2349 22
ดาวน์โหลด
04 ก.ค. 2562
เวลา 08:11:46 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562
2329 5
ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562
เวลา 08:11:39 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
2355 3
ดาวน์โหลด
06 พ.ค. 2562
เวลา 08:11:25 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562
2351 2
ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2562
เวลา 08:11:50 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562
2332 5
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2562
เวลา 08:11:30 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
2323 5
ดาวน์โหลด
05 ก.พ. 2562
เวลา 08:11:16 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2562
2335 124
ดาวน์โหลด
07 ธ.ค. 2561
เวลา 05:11:48 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2561
2337 11
ดาวน์โหลด
04 ธ.ค. 2561
เวลา 05:11:41 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
2314 5
ดาวน์โหลด
06 พ.ย. 2561
เวลา 05:11:46 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2561
2381 30
ดาวน์โหลด
01 ก.พ. 2562
เวลา 03:11:35 น.
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์ ดีเซล ขนาด 1 ตัน
2323 122
ดาวน์โหลด
28 ต.ค. 2562
เวลา 04:10:42 น.
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน งบ 2563
2395 101
ดาวน์โหลด
30 ส.ค. 2562
เวลา 02:08:45 น.
สรุปคะแนนประเมินผลงานสาธารณสุข คปสอ จังหว.pdf
2402 7
ดาวน์โหลด
30 ส.ค. 2562
เวลา 02:08:52 น.
แบบสขร1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562.pdf
2332 1
ดาวน์โหลด
30 ส.ค. 2562
เวลา 02:08:58 น.
แบบสขร1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562.pdf
2328 0
ดาวน์โหลด
30 ส.ค. 2562
เวลา 02:08:58 น.
บบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ .pdf
2354 2
ดาวน์โหลด
30 ส.ค. 2562
เวลา 02:08:06 น.
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ แบบสขร1 ประจำเดือน กค.pdf
2314 0
ดาวน์โหลด
30 ส.ค. 2562
เวลา 02:08:25 น.
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ แบบ สขร 1 ประจำเดือน ม.pdf
2325 0
ดาวน์โหลด
28 ส.ค. 2562
เวลา 01:08:07 น.
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการ.pdf
2324 0
ดาวน์โหลด
28 ส.ค. 2562
เวลา 01:08:48 น.
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิ.pdf
2351 2
ดาวน์โหลด
28 ส.ค. 2562
เวลา 01:08:13 น.
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินการ
2320 0
ดาวน์โหลด
26 มิ.ย. 2562
เวลา 16:06:58 น.
ประกาศ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ita
2330 4
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:59 น.
EB-7-ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม
2316 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:36 น.
EB-6 ผู้มีส่วนได้สวนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
2329 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:44 น.
EB-5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2318 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:34 น.
EB2-สขร 1 เดือน มีนาคม 2562
2338 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:15 น.
EB2-สขร 1 เดือน มกราคม 2562
2317 0
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:13 น.
EB2-สขร 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2562
2342 0
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:23 น.
EB2-รายงานผลการดำเนินการตามแผน
2326 1
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2562
เวลา 21:03:09 น.
ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
2321 1
ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2562
เวลา 09:03:54 น.
EBIT 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก
2338 3
ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2562
เวลา 09:03:20 น.
EBIT 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินการ
2328 3
ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2562
เวลา 09:03:53 น.
EBIT19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่
2329 2
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2562
เวลา 08:03:51 น.
คู่มือการปฏิบัติงานรับข้อร้องเรียนการทุจริต
2336 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2562
เวลา 08:03:29 น.
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
2322 1
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2562
เวลา 08:03:35 น.
EBIT26 กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการ
2350 7
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2562
เวลา 08:03:58 น.
EBIT21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยง
2336 5
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2562
เวลา 08:03:58 น.
EBIT20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
2326 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2562
เวลา 08:03:01 น.
EBIT18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรม
2325 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2562
เวลา 08:03:50 น.
EBIT17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก
2319 1
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2562
เวลา 08:03:59 น.
EBIT16-หน้าเวป การจัดการข้อร้องเรียน
2335 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2562
เวลา 08:03:25 น.
EBIT16 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก
2316 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2562
เวลา 08:03:25 น.
EBIT15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริต
2319 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2562
เวลา 08:03:25 น.
EBIT 22 หน่วยงานมีการประชุม หรือ อบรมสัมมนา
2368 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2562
เวลา 01:03:03 น.
รายงานประประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
2355 1
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2562
เวลา 01:03:42 น.
ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชกา
2321 2
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562
เวลา 02:03:25 น.
แผน คปสอ. 62
2394 0
21 มี.ค. 2562
เวลา 01:03:23 น.
เอกสารยุทธศาสตร์โรงพยาบาลไชยวาน
2451 16
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562
เวลา 01:03:43 น.
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2323 0
21 มี.ค. 2562
เวลา 01:03:48 น.
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
2326 2
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562
เวลา 01:03:56 น.
กระบวนงานบริการผู้ป่วยนอก
2312 2
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562
เวลา 01:03:26 น.
ประมวลจริยธรรมข้าาราชการพลเรือน
2317 1
ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2561
เวลา 20:03:22 น.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธ
2312 0
20 ธ.ค. 2561
เวลา 20:03:47 น.
แผนภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
2312 4
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2562
เวลา 20:03:13 น.
สขร-1 ปีงบ2562-ไตรมาสที่ 2
2332 0
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2562
เวลา 20:03:50 น.
คู่มือการปฏิบัตงานรับข้อร้องเรียน ทุจริต และประพฤติมิชอบ
2329 0
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2562
เวลา 22:03:23 น.
โครงสร้างหน่วยงานราชการ
2324 4
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2562
เวลา 22:03:32 น.
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
2329 1
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2562
เวลา 22:03:27 น.
EB16 การจัดการเรื่องร้องเรียน
2321 4
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2562
เวลา 22:03:45 น.
แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลไชยวาน
2332 0
15 ม.ค. 2562
เวลา 03:01:19 น.
โครงการมูลค่าสูงสุด ปีงบ 2562
2340 11
ดาวน์โหลด
15 ม.ค. 2562
เวลา 03:01:26 น.
โครงการมูลค่ามากกว่า 5000 บาท 2562
2320 1
ดาวน์โหลด
15 ม.ค. 2562
เวลา 03:01:51 น.
แบบ สขร.1 โรงพยาบาลไชยวาน
2352 14
ดาวน์โหลด
14 ม.ค. 2562
เวลา 09:01:46 น.
EB2-แจ้งอนุมัติแผนงบค่าเสื่อม ปี2562
2326 6
ดาวน์โหลด
14 ม.ค. 2562
เวลา 09:01:19 น.
แนวทางในการแผยแพร่ผ่านเวปไซต์
2311 4
ดาวน์โหลด
14 ม.ค. 2562
เวลา 09:01:39 น.
EB 1 วิเคราะห์จัดซื้อ 61
2352 0
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2561
เวลา 04:12:11 น.
EB3 ขอส่งแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม (วัสดุการแพทย์และOR)
2322 4
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2561
เวลา 04:12:33 น.
EB3 ขอส่งแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม (ทันตกรรม)
2365 6
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2561
เวลา 04:12:42 น.
EB2 มาตรการและกลไกของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2313 1
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2561
เวลา 04:12:46 น.
EBIT1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2561
2319 4
ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2561
เวลา 08:12:13 น.
EB1 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
2320 1
ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2561
เวลา 11:12:43 น.
EB4 ผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างขั้นเว็บไซต์ตามแบบ สขร.1
2313 141
ดาวน์โหลด
16 พ.ย. 2561
เวลา 11:12:51 น.
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
2314 57
ดาวน์โหลด
09 ต.ค. 2561
เวลา 11:12:29 น.
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
2338 129
ดาวน์โหลด
05 พ.ค. 2561
เวลา 09:08:10 น.
ระเบียบปฏิบัติการอนุญาติใช้รถออกนอกจังหวัด
2328 158
ดาวน์โหลด
05 พ.ค. 2561
เวลา 09:08:20 น.
ประกาศ!! ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ การเข้าถึงสิทธประโยชน์ของผู้มารับบริการ
2306 204
ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2561
เวลา 03:06:31 น.
EB4(3)แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างผู้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน
2342 1
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2561
เวลา 10:06:43 น.
EB7-การเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน
2331 2
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2561
เวลา 10:06:25 น.
(EB9) การดำเนินการเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน
2339 1
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2561
เวลา 10:06:05 น.
(EB8) การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน / การให้บริการ
2318 1
ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2561
เวลา 06:06:28 น.
จัดซื้อจัดจ้าง-วัสดุประกอบอาหาร
2325 0
ดาวน์โหลด
20 เม.ย. 2561
เวลา 06:06:55 น.
จัดซื้อจัดจ้าง-ระบบเตือนอัคคีภัย
2375 0
ดาวน์โหลด
09 เม.ย. 2561
เวลา 06:06:24 น.
จัดซื้อจัดจ้าง-น้ำยาขจัดกลิ่น
2324 0
ดาวน์โหลด
03 เม.ย. 2561
เวลา 06:06:57 น.
จัดซื้อจัดจ้าง-ถุงพิมพ์ รพ. 4x9
2327 0
ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2561
เวลา 06:06:21 น.
จัดซื้อจัดจ้าง-ซ่อมแซมหลังคาโรงครัว
2361 2
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2561
เวลา 06:06:37 น.
รายงานผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
2326 0
ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2561
เวลา 11:04:30 น.
ฟอร์มบันทึกข้อความ เรียน นพ.สสจ.อนุมัติโคร
2431 4
ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2561
เวลา 11:04:46 น.
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2561
2428 13
ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2561
เวลา 11:04:02 น.
แบบฟอร์มโครงการ ปี 2561
2452 2
ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2560
เวลา 09:03:53 น.
(EB8-EB9) สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน EB9
2334 457
ดาวน์โหลด
30 ต.ค. 2560
เวลา 10:03:48 น.
(EB5) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2324 355
ดาวน์โหลด
30 ต.ค. 2560
เวลา 10:03:48 น.
(EB4) (1 ) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบปี 2561
2332 256
ดาวน์โหลด
30 ต.ค. 2560
เวลา 11:03:55 น.
(EB5)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ แบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์
2320 459
ดาวน์โหลด
30 ต.ค. 2560
เวลา 16:03:11 น.
ประกาศเผยแพร่ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2332 1116
ดาวน์โหลด
04 ธ.ค. 2560
เวลา 16:03:23 น.
ประกาศเผยแพร่ขอซื้อเวชภัณฑ์ยา 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2351 800
ดาวน์โหลด
04 ธ.ค. 2560
เวลา 15:03:27 น.
ประกาศเผยแพร่ซื้อเวชภัณฑ์ยา 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2338 1202
ดาวน์โหลด
03 ต.ค. 2560
เวลา 15:03:33 น.
โครงการขอซื้อเวชภัณฑ์ยา 29 รายการ จำนวนเงิน 214,774.34 บาท
2328 2136
ดาวน์โหลด
26 พ.ย. 2560
เวลา 14:03:13 น.
งานปรับปรุงหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ รวมชุดกล่องครอบท่อและกล่อง outlet
2327 804
ดาวน์โหลด
24 พ.ย. 2560
เวลา 12:03:45 น.
ขออนุญาตเผยแพร่ สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1ต.ต.2560
2340 792
ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2560
เวลา 12:03:29 น.
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติงาน
2324 905
ดาวน์โหลด
14 ต.ค. 2560
เวลา 22:03:25 น.
(EB9)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ แบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Bas
2329 1116
ดาวน์โหลด
14 ต.ค. 2560
เวลา 22:03:52 น.
(EB8)สรุปข้อร้องเรียน ทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้าง ปี61
2328 999
ดาวน์โหลด
13 ต.ค. 2560
เวลา 20:03:55 น.
วิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี2561 (ไตรมาส1-2)
2338 1120
ดาวน์โหลด
13 ต.ค. 2560
เวลา 20:03:52 น.
รายงานการป้องกันการทุจริตและแก้ไขกระทำผิด ปีงปม.2561
2329 579
ดาวน์โหลด
13 ต.ค. 2560
เวลา 20:03:51 น.
วิเคราะห์แผนปราบปรามปี 2561
2338 900
ดาวน์โหลด
13 ต.ค. 2560
เวลา 19:03:12 น.
บันทึกขออนุญาติติดประกาศข่าวสาร จัดซื้อจัดจ้าง 2561
2347 1400
ดาวน์โหลด
12 ต.ค. 2560
เวลา 19:03:57 น.
บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริต โรงพยาบาลไชยวาน 2561
2345 1200
ดาวน์โหลด
12 ต.ค. 2560
เวลา 19:03:08 น.
(EB10)รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงปม.2560
2324 1502
ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2560
เวลา 22:03:41 น.
(EB7) กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2561
2330 204
ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2560
เวลา 22:03:11 น.
(EB2/EB3)คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติราชการ รพ.ไชยวาน /กระบวนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนภาพ 2561
2336 2608
ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2561
เวลา 22:03:00 น.
(EB6)รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการปรับปรุงแก้ไขการจัดซื้อ จัดจ้างในปีงบประมา
2380 6
ดาวน์โหลด
10 มี.ค. 2561
เวลา 22:03:49 น.
(EB4)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 รพ.ไชยวาน
2315 3
ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2560
เวลา 11:09:11 น.
รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
2332 17
ดาวน์โหลด
16 ส.ค. 2560
เวลา 11:08:09 น.
ประกาศจังหวัดอุดรธานี
2328 6
ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2560
เวลา 10:08:17 น.
แบบฟอร์มรับรองการเกิด ทร 1/1 สำหรับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ
2561 30
ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2560
เวลา 10:08:03 น.
แบบฟอร์มขอ username สปสช.เขต8 อุดรธานี
2428 25
ดาวน์โหลด
16 ส.ค. 2560
เวลา 16:08:47 น.
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
2352 4
ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2560
เวลา 16:08:09 น.
แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติซื้อวัสดุ
2508 64
ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2560
เวลา 16:08:32 น.
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อนประจำปี
2365 42
ดาวน์โหลด
14 ส.ค. 2560
เวลา 16:08:48 น.
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
2453 73
ดาวน์โหลด
09 ส.ค. 2560
เวลา 10:08:19 น.
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
2381 6
ดาวน์โหลด
09 ส.ค. 2560
เวลา 10:08:23 น.
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี ๒๕๖๐
2325 0
09 ส.ค. 2560
เวลา 09:08:56 น.
Templates นำเสนอ
2356 13
ดาวน์โหลด
09 ส.ค. 2560
เวลา 08:08:35 น.
โลโก้กระทรวงสาธารณสุข
2440 12
ดาวน์โหลด
12 ก.ค. 2560
เวลา 16:07:10 น.
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2334 3
ดาวน์โหลด
12 ก.ค. 2560
เวลา 13:07:04 น.
ประกาศจังหวัดอุดรธานี
2493 102
ดาวน์โหลด
07 พ.ย. 2559
เวลา 21:11:21 น.
ประกาศจากสำนักงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
2451 43
ดาวน์โหลด